25mm Gal Pipe Piece

(FGMPP25)

SKU FGMPP25
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.020m
Shipping Height 0.070m
Shipping Length 0.020m
Shipping Cubic 0.000028000m3