80mm Gal Pipe Piece - 150mm Long

(FGMPP80)

SKU FGMPP80
Shipping Weight 1.0000kg
Shipping Width 0.080m
Shipping Height 0.070m
Shipping Length 0.080m
Shipping Cubic 0.000448000m3